ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΕΟΑΝ)

Απόφαση (Α.Π. Οικ. 633/15-04-2014/52η συνεδρίαση του Δ.Σ. Ε.Ο.Αν.) έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»