ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΚΚ

Προ-διαλεγμένα υλικά

[κωδ. ΕΚΑ: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 06, 10 13 14, 01 04 13]

4,6 €/t
Σύμμεικτα απόβλητα κατεδαφίσεων

[κωδ. ΕΚΑ: 17 09 04]

7,5 €/t
Απόβλητα κατασκευών, επισκευών, ανακαινίσεων κλπ

[κωδ. ΕΚΑ: 17 09 04]

9,9 €/t
Απόβλητα εκσκαφών

[κωδ. ΕΚΑ 17 05 04]

1,9 €/t