Το Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης και εποπτείας όλων των εργασιών και διαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • την διαλογή στην πηγή παραγωγής τους,
  • την συλλογή των αποβλήτων και
  • την μεταφορά τους στις συνεργαζόμενες μονάδες.

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν τους διαχειριστές των ΑΕΚΚ.