Το Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μονάδες επεξεργασίας, όσον αφορά στην βελτιστοποίηση των μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης που εφαρμόζονται από την εκάστοτε μονάδα, με σκοπό

  • την αξιοποίηση του μεγαλύτερου ποσοστού εισερχόμενων αποβλήτων, με περιορισμό των προς διάθεση ποσοτήτων και παράλληλα τη δημιουργία νέας κατηγορίας προϊόντων και
  • την παραγωγή υψηλής ποιότητας και καθαρότητας ανακυκλωμένων υλικών.